"ליגל" - הרשאה לשימוש בתוכנה
 
      קודם לשימוש ו/או הורדת ו/או התקנת התוכנה הידועה כ"ליגל" ו/או "טימין" (להלן – "התוכנה"),
      של חברת מסדית תוכנות בע"מ (להלן – "החברה"), קרא בזהירות את 
      התנאים המפורטים בהסכם זה להלן. כל שימוש ו/או הורדה ו/או התקנה של התוכנה, על ידך, 
      ייחשבו כהסכמה מצידך לתנאי הסכם זה, ובכלל זה לתנאי ההרשאה לשימוש בתוכנה ולתנאי 
      הגבלת אחריות החברה כאמור להלן. 
 
      אין להשתמש ו/או להוריד ו/או להתקין את התוכנה, אם אינך מסכים לתנאים המנויים 
      בהסכם להלן. 
 
      במקרה כאמור, יש למחוק את התוכנה מהמחשב שלך, וכל עותק שלה, ובמקרה בו רכשת 
      אתהתוכנה מהחברה או ממפיץ מורשה שלה, יש להשיב את הדיסק ו/או כל מדיה אחרת בה 
      קיבלת את התוכנה, לחברה או למפיץ המורשה האמור. 
 
      1. רישיון שימוש 
         הרישיון הינו שנתי. חידוש רשיון על ידי משתמש הינו לתקופה של שנה. בתום השנה הרישיון פג תוקף ויש לחדשו לשנה נוספת.
      1.2. בכפוף לתשלום מלוא התמורה על ידך לחברה ו/או למפיץ מורשה מטעמה, בגין 
      השימוש בתוכנה, החברה מעניקה לך זכות מוגבלת, שאיננה בלעדית, בלתי ניתנת להעברה,
      להתקין את התוכנה ולהשתמש בה לתקופה עבורה בוצע תשלום ובגינה ניתנה זכות השימוש בה. (בכפוף לאמור בסעיף 9 שלהלן),
     בתנאים כדלקמן: 
      (א) להתקין את התוכנה על מחשב אחד המצוי בשליטתך המלאה; או 
      (ב) להתקין את התוכנה על שרת רשת אחד המצוי בשליטתך, המאפשר רק לך ולאנשים 
      בעסקך גישה לתוכנה, ובתנאי כי כל המשתמשים כאמור הסכימו לתנאי הסכם זה במלואו
      וללא הסתייגות (להלן, כל האמור לעיל – "רישיון שימוש"); או
      (ג) להתקין את התוכנה על מספר עמדות קצה התואם את מספר הרישיונות שנקנה מהחברה
      (ד) להשתמש שימוש חופשי בתוכנה עד למועד בו יפוג תוקפו של רישיון השימוש עבורו הועבר תשלום.
      (ה) התוכנה אינה למכירה ואינה ניתנת לשימוש במועדים עבורם לא הועבר תשלום לחברה.
 
      1.2. במקרה של שימוש לתקופת ניסיון, החברה מעניקה לך ללא תמורה, זכות מוגבלת, 
      שאיננה בלעדית, בלתי ניתנת להעברה, להתקין את התוכנה ולהשתמש בה לתקופה 
      מוגבלת של מאה וחמישים (150) יום או רישום חמישים (50) תיקים או אנשי קשר או ארועים, על פי סוג 
      קובץ ההתקנה שניתן לך (או כל תקופה או מספר תנועות אחרת כפי שיוסכם בינך לבין החברה ו/או המפיץ 
      המורשה מטעמה בכתב) בתנאים כדלקמן: (א) להתקין את התוכנה על מחשב אחד המצוי 
      בשליטתך המלאה; או (ב) להתקין את התוכנה על שרת רשת אחד המצוי בשליטתך, 
      המאפשר רק לך ולאנשים בעסקך גישה לתוכנה, ובתנאי כי כל המשתמשים כאמור הסכימו לתנאי 
      הסכם זה במלואו וללא הסתייגות (להלן, כל האמור לעיל – "רישיון שימוש לניסיון"). 
 
      2. היה והינך מורשה לפי תנאי רישיון שימוש לניסיון והינך מעוניין לרכוש 
      רישיון שימוש (כאמור בסעיף 1.1 לעיל), אנא פנה לחברה ו/או למפיץ מורשה מטעמה על מנת
      שיוקצה לך סיסמת קוד פתיחה ייחודית. מרגע פתיחת התוכנה על ידך על ידי הזנת סיסמת קוד 
      הפתיחה הייחודית כאמור, תנאי הסכם זה יחולו עלייך כאילו הינך בעל רישיון שימוש. 
 
      3. בהקשר לתוכנה, הינך מסכים ומתחייב, שלא להעתיק, לא לשכפל, לא לתרגם, לא 
      להתאים ולא לשנות, את התוכנה או כל חלק ממנה (או לנסות לעשות את כל אלו או פעולות 
      דומות לאלו), וכן לא לעשות כל עבודה נגזרת של התוכנה או חלקה ולא לעשות כל פעולה
      שמטרתה פיצוח קוד המקור של התוכנה ו/או חשיפת התוכנה בשפת המקור (בין בהנדסה חוזרת ו/או 
      בין באמצעים מכנים, אלקטרוניים, ידניים ו/או בכל דרך אחרת שהיא), והכל בין בעצמך ובין 
      באמצעות צד שלישי, בין במישרין ובין בעקיפין. כמו כן, אינך מורשה להפיץ תוכנה זו ו/או לעשות 
      כל שימוש מסחרי אחר בתוכנה, או בכל חלק ממנה. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  זה לעיל, 
      הינך מורשה להעתיק פעם אחת את התוכנה אך לצורכי גיבוי בלבד. 
 
      4. התוכנה איננה למכירה. כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות ו/או הטמונות בתוכנה, בחוברות
      ההדרכה, ובסימני המסחר הקשורים בתוכנה, לרבות אך לא רק, בפטנטים, בזכויות יוצרים, בסימני
      מסחר, בסודות מסחריים, בלוגו, בזכויות מוסריות וכיו"ב, וזאת בין אם הינן זכויות קיימות ובין
      עתידיות, בין שהן מוגנות ברישום ובין אם לאו, הינם ויישארו בבעלותה המלאה והיחידה של 
     החברה. 
 
      5. הינך אחראי על חשבונך, לרכישה, תפעול ואחזקה, של כל מכשיר טלפון, טלקומוניקציה, 
      חומרת מחשב , תוכנת הפעלה היקפית וכל ציוד או התקן אחר הנדרש להפעלת התוכנה. 
 
      6. סעיף זה יחול אך ורק על בעל רישיון שימוש ולא יחול על בעל רישיון שימוש לניסיון –
      אין החברה מצהירה כי התוכנה תהיה נקייה מתקלות, פגמים ו/או באגים. אולם, במשך ימים בהם התוכנה הינה תחת חוזה שימוש בתשלום, בכל מקרה של תקלה, פגם ו/או באג בתוכנה, החברה 
      תתקן או תחליף, על פי שיקול דעתה, את התוכנה האמורה. למען הסר ספק, הסעד בגין תקלה, 
      פגם ו/או באג בתוכנה, כאמור בסעיף זה, הינו הסעד והפיצוי היחיד והבלעדי בגין האמור. 
      הסעד כאמור בסעיף זה הינו בכפוף לכך כי:
     (א) השימוש בתוכנה על ידך נעשה בהתאם לתנאי הסכם זה באופן מלא ומדוקדק; ו/או
     (ב) הנזק כאמור לא נגרם כתוצאה ואו עקב הפעלת התוכנה שלא על פי הוראות החברה ו/או המפיץ
     מטעמה; ו/או
     (ג) הנזק כאמור לא נגרם כתוצאה ו/או עקב רשלנות הלקוח, ו/או עקב כל שינוי בתוכנה שבוצע שלא
     על ידי החברה ו/או נציג מטעמה; ו/או 
     (ד) הנזק כאמור לא נגרם כתוצאה מתקלות הקשורות לחומרה ו/או למערכת ההפעלה עליה 
      מותקנת התוכנה. 
 
      7. למעט האמור בסעיף 6 לעיל, אשר חל אך ורק על בעל רישיון שימוש ולא על בעל רישיון 
      שימוש לניסיון, התוכנה מופצת ומורשית לך כמות שהיא. אין החברה נותנת כל ערבות ו/או מצגת, 
      בין במפורש או במרומז, לגבי התוכנה, או חלקה ובמיוחד בהתייחס לאיכותה, ביצועיה, סחירותה 
      ו/או בהתייחס לדיוק, איכות ו/או נכונות תוצאות השימוש בה, או התאמתה למטרה 
      מיוחדת כלשהי. 
      יתרה מכך, החברה מצהירה במפורש, כי ייתכנו תקלות ושגיאות בתהליך עיבוד 
      הנתונים של התוכנה  ובשל כך אין להסתמך על תוצרי התוכנה בלא שנערך לתוצרים אלה בדיקת
      נכונות ומדוקדקת תוך שימוש באמצעים אחרים על ידך קודם לכן. 
 
      8. בשום מקרה לא תהא החברה אחראית כלפיך ו/או כלפי צד שלישי כלשהו, בגין נזקים עקיפים, 
      לרבות אך לא רק, בגין אבדן רווחים ו/או אובדן חסכונות ו/או נזקים נלווים ו/או תוצאתיים ו/או
      אחרים, הנובעים במישרין ו/או בעקיפין מהשימוש ו/או מאי-יכולת השימוש בתוכנה או כל חלק
      שלה, בין שהנזק כאמור נובע מאחריות חוזית, נזיקית (לרבות רשלנות), אחריות מוחלטת למוצר, או 
      כל חבות משפטית אחרת, גם אם נמסרה הודעה על כך על ידך ו/או על ידי מי מטעמך לחברה ו/או
      למפיץ התוכנה ו/או גם אם היה על החברה ו/או על ידי המפיץ לדעת על אפשרות של נזקים כאלה.
      מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל, היה ובכל זאת תמצא החברה אחראית כלפייך ו/או
      כלפי צדדים שלישים כלשהם בגין ו/או בקשר עם התוכנה והשימוש בה, אחריות החברה תהא
      מוגבלת לתשלום פיצוי עד גובה התשלום ששולם על ידיך לחברה בעבור רישיון השימוש בתוכנה
      וזה יהיה הסעד היחידי לו אתה או מי מטעמך תהיו זכאים לו. 
 
      9. רישיון השימוש או רישיון השימוש לניסיון (על פי העניין) יפקע אוטומטית ובאופן מיידי, ללא
      צורך במתן התראה ו/או הודעה על כך מהחברה, בכל מקרה בו איזה מהוראות הסכם זה יופרו על 
      ידך ו/או בתום תקופת המנוי הטבעית. 
 
      10. בכל במקרה של ביטול הסכם זה מכל סיבה שהיא, הינך מסכים ומתחייב להפסיק לעשות כל 
      שימוש נוסף בתוכנה, או בכל חלק ממנה, ולמחוק את התוכנה וכל עותק ממנה מהמחשב שלך. 
      על אף האמור, סעיפים 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13 ו- 14 ישרדו את סיומו או ביטולו של הסכם זה מכל 
      סיבה שהיא, ללא כל מגבלת זמן. 
 
      11. הינך מצהיר ומסכים, ותמשיך להסכים כל עוד תשתמש בתוכנה, לתנאים המפורטים לעיל. 
      הינך מקבל על עצמך את האחריות הבלעדית לוודא שכל שימוש בתוכנה אינו מהווה הפרה של 
      תנאי רישיון השימוש, לרבות אך לא רק, שהשימוש כאמור אינו מפר בכל צורה שהיא 
      את זכויות הקניין הרוחני של החברה, כאמור בסעיפים 3 ו- 4 לעיל. זאת ועוד, כל הפרה של 
      סעיפים 3 ו- 4 לעיל תוביל להטלת אחריות ישירה עליך בלבד. 
 
      12. זכאותך לקבלת שירותי תמיכה ואחזקה מהחברה ו/או מכל מפיץ מורשה שלה, לרבות 
      כל שדרוג לתוכנה, מותנה בחתימתך על הסכם תמיכה ואחזקה עם החברה על פי תנאים כפי שיהיו 
      רלבנטיים מעת לעת, ובכפוף  לתשלום מלוא התמורה שתיקבע על ידי החברה ו/או כל מפיץ מורשה 
      שלה מעת לעת. אין באמור כדי להטיל חבות על החברה להעניק לך ו/או למי מטעמך ו/או לכל 
      צד שלישי שהוא שירותי תמיכה ו/או אחזקה כאמור. 
 
      13. למעט אם הוסכם בכתב במפורש אחרת, הסכם זה מגבש ומבטא את מערכת היחסים, הזכויות 
      וההתחייבויות שבין הצדדים באופן בלעדי ומוחלט בקשר לשימוש בתוכנה, ועל כן, הינו מבטל כל
      חוזה, זיכרון דברים, מצג, הצהרה, הבטחה, התחייבויות שנעשתה בכתב או בעל פה על ידי מי
      מהצדדים או מטעמם אם היו כאלה בהקשר לשימוש בתוכנה. 
 
      14. לבתי המשפט המוסמכים עניינית במחוז חיפה תהא סמכות שפוט בלעדית וייחודית לדון בכל 
      סכסוך הנובע מהסכם זה. 
 
 
-------------------
---הבהרות נוספות---
-------------------
 
תנאי שימוש בתוכנת ליגל ובמאפיין "מאגר משפטי"
 
קישורים
------
האתר מכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (HYPERLINK) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: "מקורות אחרים") ומהם. אם לא נאמר אחרת על ידי החברה, קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי החברה לגבי אותם מקורות אחרים
 
סימני מסחר
------
לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.
 
פרסום באתר
-------
המפרסם באתר יהא אחראי באופן בלעדי ומוחלט: (1) לתוכן המודעות ו/או הפרסומות המוצגות על ידו באתר ו/או למידע הכלול בהן ו/או להצהרות הכלולות בהן; (2)למודעות, לפרסומות ולתוכן המוצגים באתרו, בכל צורה שהיא, לרבות הפניה לאתרים מקוונים אחרים לרבות התוכן המוצג באתרים המקוונים האחרים ו/או לשימושיהם ו/או למטרותיהם; (3)למידע המתפרסם באתרו על ידי המשתמשים בו, לרבות מהימנותו ו/או טיבו ו/או לכל תוצאה אשר תנבע כתוצאה משימוש במידע זה על ידי משתמש אחר. 
 
זמינות המידע באתר ו/או ליקויים בדרך העברתו
-------------------------
מסדית תוכנות בע"מ לא תהא אחראית בגין נזק שמקורו בהפרעות במתן השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ניתוקים ו/או תקלות שיגרמו לרשת האינטנרט ו/או מרכיב תקשורת כלשהו לרבות תקלות, שיבושים או הפרעות שמקורם בספקי השירות ו/או המידע ו/או בגין ליקויים בדרך העברת הנתונים או בתוכן המידע העובר מספקי המידע וספקי השירות. מסדית תוכנות בע"מ אינה אחראית בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה, לכל נזק ו/או הפסד, ו/או אובדן (כולל צד ג') ו/או הוצאה, ישיר או עקיף, הנובע משימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בכל מידע אחר שבו כולל תוכן התשובות הניתנות באמצעות מערכת ליגל. כמו כן, מסדית תוכנות בע"מ אינה אחראית בצורה כלשהי לנזק שנגרם מאי יכולת להשתמש באתר או במערכת ליגל מכל סיבה שהיא. בנוסף, מסדית תוכנות בע"מ אינה אחראית לכל נזקי תוכנה ונזקים אחרים אם יגרמו עקב השימוש באתר ו/או במערכת ליגל. מסדית תוכנות בע"מ לא תישא בכל אחריות להתאמת המידע המופיע באתר לצרכי המשתמש, ואינה מתחייבת כי האתר ו/או המידע הכלול בו ו/או השימוש בו עונים או יענו על צורך כלשהו של המשתמש.
התכנים המופיעים באתר, ובכלל זה מאמרים ודעות, משקפים ומבטאים את דעת הכותבים בלבד, ומסדית תוכנות בע"מ  לא תישא באחריות בגין האמור בהם. מסדית תוכנות בע"מ שומרת על זכותה הבלעדית לערוך שינויים, הוספות או הפחתות לפי שיקול דעתה המוחלט במידע המופיע באתר או בעיצובו ו/או בתוכנת ליגל, בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ולמשתמש לא תהיה כל טענה כתוצאה מן הפעולות הללו.
בכל מקרה שהוא מוגבלת אחריותה של מסדית תוכנות בע"מ ,בגין שימוש בתוכנה לסכום אשר שילם המנוי בפועל כדמי מנוי ואין למסדית תוכנות בע"מ כל אחריות לנזקים תוצאתיים במידה המרבית המותרת על פי דין. מובהר כי גם הודעה מסדית תוכנות בע"מ כי קיימת אפשרות לגרימת נזק מכל סוג שהוא לא תרחיב את אחריות מסדית תוכנות בע"מ מעבר להשבה של הסכום ששולם בפועל עבור המוצר.
 
אחריות
----
האתר בכללותו, המידע המופיע בו והתכנה העומדת בבסיסו, מופיע כמות שהוא, ללא התחייבות מצד מסדית תוכנות בע"מ. האתר והמידע המופיע בו אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי או אחר, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית ולפיכך, לא יוכל המשתמש להעלות טענות תביעות או דרישות כלפי מסדית תוכנות בע"מ ו/או האתר בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על תכנים המסופקים במסגרת השירותים ו/או המופיעים באתר או בתוכנה. 
 
 
 
 
 
 
תנאי שימוש בתוכנת ליגל ובמאפיין "כל הגורמים ללא עלות" ו/או "בקשות בתקשורת הוצאה לפועל בעזרת תוכנת ליגל"
 
מידע כללי
------
חברת מסדית תוכנות בע"מ מבצעת את כל אשר ביכולתה, בכדי לשמור על עדכניות גורמי עיקול צד ג' במדיה מגנטית, בתקשורת הוצאה לפועל. חברת מסדית תוכנות מבצעת בדיקה מקיפה ועדכונים ככל יכולתה על מנת לעדכן עלויות הגורמים ועדכניותם.
 
אחריות
----
השימוש בכלי תקשורת הוצל"פ בכללתו, ובמאפיין "כל הגורמים ללא עלות" בעיקולי צד ג' במדיה מגנטית ן/או כל בקשה אחרת כולל פתיחת תיק בלשכת הוצאה לפועל, והמידע המופיע בו והתכנה העומדת בבסיסו, מופיע כמות שהוא, ללא התחייבות מצד מסדית תוכנות בע"מ לנכונות המידע המופיע בו. המידע המופיע בו אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי או אחר, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית ולפיכך, לא יוכל המשתמש להעלות טענות תביעות או דרישות כלפי מסדית תוכנות בע"מ ו/או האתר בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על נתונים, המחירים או חוסר המחירים, הגורמים או חסרונם של גורמים לעיקול בכל התוכנה בכלל, ובבחירת רשימת גורמי העיקול בפרט. 
 
 
 
 
 
      מזל טוב לרגל התקנת תוכנת "ליגל" – אנו מקוים שתהנו מהשימוש בתוכנה.